Algemene voorwaarden

Inleiding

Welkom bij Meubel Outlet! Bedankt voor uw interesse in onze producten en diensten. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen die worden gedaan via onze website (https://www.meubel-outlet.com). Door gebruik te maken van onze website en door producten bij ons te kopen, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

Onze winkel is gevestigd in Amsterdam en we bieden een breed scala aan meubels tegen outletprijzen. Als u vragen heeft over deze voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op info@meubel-outlet.com.

Definities

 1. Klant: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Meubel Outlet.
 2. Overeenkomst: Elke overeenkomst die wordt gesloten tussen Meubel Outlet en de klant in het kader van de verkoop en levering van producten.
 3. Producten: De meubels en andere goederen die worden aangeboden via de website van Meubel Outlet.

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die via de website van Meubel Outlet tot stand komen.
 2. Door het plaatsen van een bestelling geeft de klant aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn overeengekomen tussen Meubel Outlet en de klant.

Aanbiedingen en Prijzen

 1. Alle aanbiedingen en prijzen op de website van Meubel Outlet zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden gewijzigd.
 2. Prijzen op de website zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.
 3. Meubel Outlet is niet verantwoordelijk voor druk-, zet- of typfouten in haar aanbiedingen.

Bestellingen en Betaling

 1. Bestellingen kunnen worden geplaatst via onze website (https://www.meubel-outlet.com).
 2. De klant ontvangt een bevestiging van de bestelling per e-mail.
 3. Betaling kan plaatsvinden via de op de website aangeboden betaalmethoden. De betaling dient volledig te zijn voldaan voordat de producten worden verzonden.

Levering en Verzendkosten

 1. Meubel Outlet streeft ernaar om de bestelde producten binnen de aangegeven levertijd te leveren. De levertijd is echter indicatief en niet bindend.
 2. Leveringen vinden plaats op het door de klant opgegeven afleveradres.
 3. Verzendkosten worden apart vermeld bij het afrekenen en zijn afhankelijk van de leveringslocatie en het formaat van het product.

Risico-overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten gaat over op de klant op het moment van levering.

Herroepingsrecht en Retourneren

 1. De klant heeft het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van de producten zonder opgave van redenen de koop te herroepen.
 2. De klant dient de producten in de originele staat en verpakking te retourneren, en de retourzending dient te worden voorafgegaan door een schriftelijke melding aan Meubel Outlet via info@meubel-outlet.com.
 3. De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant.
 4. Na ontvangst van de geretourneerde producten zal Meubel Outlet het aankoopbedrag binnen 14 dagen terugbetalen.

Garantie en Klachten

 1. Meubel Outlet garandeert dat de geleverde producten voldoen aan de specificaties zoals vermeld op de website en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid.
 2. Eventuele klachten dienen binnen 7 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk te worden gemeld aan Meubel Outlet via info@meubel-outlet.com.
 3. Meubel Outlet zal klachten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen, in behandeling nemen en proberen op te lossen.

Aansprakelijkheid

 1. Meubel Outlet is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van de producten, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Meubel Outlet.
 2. In het geval dat Meubel Outlet toch aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeraar van Meubel Outlet wordt uitbetaald.

Overmacht

 1. Meubel Outlet is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe wordt verhinderd als gevolg van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en controle van Meubel Outlet die de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.

Toepasselijk recht en Geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Meubel Outlet partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen Meubel Outlet en de klant zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Meubel Outlet is gevestigd.

Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

 1. Meubel Outlet behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op de website zijn gepubliceerd.

Contactgegevens

Voor vragen of opmerkingen over deze algemene voorwaarden kunt u contact met ons opnemen via: info@meubel-outlet.com